Krigsflygskolans Kamratförening                                                                åter startsida

 

 

Protokoll fört vid årsmöte 2001- 03-29

 

§ 1

 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. C.a 50 medlemmar var närvarande

 

                                                                 § 2

Årsmötet hedrade Lave Halldeby, Björn Hadmark, Harry Jönsson och Kjell Ottosson, som under året avlidit, med en tyst minut. Ordföranden Sven Sjöling läste F.d flottiljfotografen Fritiof Hallströms dikt. Fritiof Hallström införde några år före sin egen bortgång en tradition vid årsmötena genom att läsa en vers till de avlidnas minne.

 

                                                                 § 3

Till att justera dagens protokoll valdes Ingemar Lundström och Bo Andersson

 

                                                                 § 4

Till att leda dagens förhandlingar och att föra protokollet valdes Sven Sjöling respektive

Hans-Bertil Sinclair

 

                                                                 § 5

Dagordningen godkändes

 

§ 6

Godkändes utlysningen av årsmötet trots att tekniska problem medfört att denna inte kommit ut i rätt tid enligt stadgarna

 

                                                                 § 7

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen lästes upp och godkändes därefter

 

§ 8

Revisorernas berättelse redovisades och lades med godkännande till handlingarna

 

§9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

                                                                 § 10

Styrelsen föreslog följande inriktning för verksamheten under 2001

 

·      Lördagen den 9 juni inbjudes f.d Översten Gunnar Unell för att berätta om ”Fallet Wennerström”. Förtäring i samband med lunch planeras i form av ”Grill-lunch”

·      Under hösten planeras en resa till flygmuséet i Helsingör.

 

Beslutade årsmötet att godkänna planeringen för 2001

 

 

                                                                 § 11

Beslutade årsmötet enligt styrelsens proposition att öka medlemsavgiften till 50:-/år fr o m 2002

 

                                                                 § 12

Till ordförande för 2001 valdes Sven Sjöling

 

                                                                 § 13

Till ledamöter för åren 2001 - 2002 valdes Per Johan Widmark, Christer Hallberg, Robin Wallinder-Mähler och Karin Löwerot.

 

                                                                 § 14

Till revisor för 2001 - 2002 valdes Elsebeth Persson

 

                                                                 § 15

Till revisorsuppleant för 2001 - 2002 valdes Åke Andersson

 

                                                                 § 16

Till ledamot i valberedningen för en tid av tre år, 2001 - 2003, valdes Kurt Johansson

Sammankallande är för år 2002 Leif-Erik Persson

 

                                                                 § 17

Styrelsen föreslog i enlighet med förelagd proposition att stadgarna ändrades så att årsmöte skall genomföras före juni månads utgång. Årsmötet beslutade enligt förslaget.

Hans Rehnvall framförde sin glädje över att hans förslag om att sätta upp årtalen 1926-1998 på Vaktbyggnaden då F5 var verksamt genomförts.

Fråga om Kamratföreningen finns med på sändlista från Klippans kommun i ärenden som berör det f.d  flottiljområdet ställdes. Då så inte är fallet beslutade årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att framföra detta till Klippans kommun som ett krav.

 

                                                                 § 18

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och inbjöd till ärtmiddag på restaurang Flottiljen

 

Efter årsmötet visade ordföranden film från F5 1951 samt filmen Horisont från början av 70-talet. Därefter berättade Löjtnant Kennet Nilsson från F10 om ”JAS 39 Gripen”

 

 

Vid protokollet                                        

 

 

 

Hans-Bertil Sinclair                                 

 

Justeras:

                                                                

                      .............................................                                          .....................................................

Ingemar Lundström                                  Bo Andersson